very tales  duurzaam Burgerinitiatief

Schouwen-Duiveland voorbeeldgebied Duurzame Regio?

icon for pdf file ondertekenen duurzaam Burgerinitiatief  (154 KB)
download het formulier, onderteken en stuur op voor 10 november 2009

   .In de 3P van People, Planet, Profit, beschouwen we Profit (geld) als een doel. Hierdoor gaan we anoniem om met onszelf en met de Aarde, terwijl iedereen kan begrijpen dat geld een middel zou moeten zijn tussen mens- en natuurwaarden. Nu lijkt milieu 'te duur' maar we kunnen geld als middel inzetten voor duurzame ontwikkeling door het ontwikkelen van Groen geld.


Naast d.m.v. Groen Geld, kunnen we samenwerken met de natuur door het ontwikkelen van  Energielandschappen en Persoonlijk Leiderschap -  de drie kernpunten van Made in Zeeland. Hieronder eerst de vraag aan de Gemeenteraad, dan de toelichting.
Dit is de vraag aan de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland:

 

Wilt u zich inzetten om voorbeeldgebied duurzame regio te worden?
 - Er is intern veel draagvlak (gemeente - CPA-project, ondernemers - De Kering 2039, diverse particuliere initiatieven) en
- er liggen extern grote mogelijkheden (CPA-project, integrale gebiedsontwikkeling).
 
Voorbeeldgebied duurzame regio, c.q. transitie-eiland worden impliceert:
- het expliciet verbinden van identiteit aan duurzame ontwikkeling en
- het samen opgaan voor een gemeenschappelijk doel, te weten:
- het ontwikkelen van een groene economie m.b.v. groen geld (betreft ‘profit’ - geldwaarden);
- het ontwikkelen van een energielandschap m.b.v. energie-efficiënte planologie (betreft planet - natuurwaarden)
- het ontwikkelen van duurzaam leiderschap van zowel burgers, bedrijven, bestuur als bezoekers (betreft people - menswaarden).
 
De vraag is dus of u zich in wilt zetten om voorbeeldgebied duurzame regio, c.q. transitie-eiland te worden m.b.v. groen geld, ontwikkelen van een energielandschap en duurzaam leiderschap.

Toelichting duurzaam Burgerinitiatief

Toelichting op het duurzaam burgerinitiatief
De kansen benutten die voor onze voeten liggen om voorbeeldgebied duurzame regio te worden, c.q. transitie-eiland, vraagt om lef en gemeenschappelijkheid. Lef omdat de ontwikkelingsmogelijkheden enorm groot zijn, gemeenschappelijkheid omdat burger en bestuur niet zonder elkaar kunnen om deze kansen te benutten.
De bedoeling van dit duurzaam burgerinitiatief is deze gemeenschappelijkheid mede vorm te geven, te laten zien dat er commitment is voor vergaande  strategische visievorming  met betrekking tot duurzame ontwikkeling.
 
Groene economie.
De verandering c.q. ontwikkeling naar duurzame ontwikkeling gaat in het algemeen over commitment en geld. Verregaande betrokkenheid is er genoeg, inhoudelijk weten we heel goed waar we heen moeten; komt het evenwel neer op geld, dan komt het veranderproces weer krakend tot stilstand.
Opvallend genoeg is geld dus het meest committerende wat we kennen in onze maatschappij: zelfs milieu is ‘te duur’. Geld is een eigen leven gaan leiden. Geld, profit in de ‘duurzaamheiddriehoek’, gaat alleen over geldwaarden en niet over mens- en natuurwaarden.
 
In het kader van het CPA-project wordt de Groene scan ontwikkeld: een monetair meetinstrument voor duurzame ontwikkeling waarin mens- en natuurwaarden monetair worden uitgedrukt en niet geldwaarden. Uit deze Groene scan komen groene doelen voort. Het bijbehorende handelingsperspectief is een lokale valuta. Vergelijkbaar met het gezegde ‘op de lokale markt is je euro een daalder waard’, heeft de lokale valuta een grote overwaarde. Hiermee kunnen we onze groene doelen halen uit de Groene scan.
 
In de combinatie van Groene scan en lokale valuta, ontstaat groen geld c.q. een groene economie.
 

Energielandschap
Vroeger was er evenwicht tussen cultuur en natuur, tussen mensen, het land en de zee; tegenwoordig halen we energie van elders (zgn. oliegestuurd landschap) en is niet alleen de samenhang verloren gegaan maar hebben we bovendien een CO2-probleem. Het antwoord hierop is ontwikkelen van een energielandschap. Energielandschap is het woord zoals dat wordt gebruikt bij exergieplanning.nl. Duidelijker is te spreken van een synergie-landschap omdat het met name gaat om samenhang.
 
Kernbegrip bij een energielandschap is niet energie-zuinig maar energie-efficiënt.
Ter vergelijk; een bepaalde hoeveelheid water kun je gebruiken tot het ‘op’ is, belangrijk voor samenhang in een energielandschap, is de kwaliteit. Een emmer schoon water heeft bijvoorbeeld een heel andere kwaliteit dan een emmer vervuild water – schoon water stuurt natuur en met schoon water creëer je samenhang. Bij energie gaat het eveneens niet alleen om hoeveelheid maar ook om kwaliteit van energie en deze kwaliteit efficiënt inzetten waardoor opnieuw samenhang ontstaat in het landschap.
 
Voorbeeldregio worden m.b.t. energielandschappen, betekend opnieuw samenhang brengen in functionele relaties tussen cultuur en natuur. Een energielandschap ontstaat niet van vandaag op morgen, de intentie om er toe te komen wel. 
 
 
Duurzaam leiderschap
Duurzaam leiderschap betekent persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling en ontstaat door het verbinden van hoofd, hart en handen, anders gezegd door te denken in gehelen.
Vroeger dachten we dat ‘de natuur’ buiten ons was, tegenwoordig beseffen we dat we niet alleen deel zijn van natuur maar zelf ook natuur zijn, en dit niet alleen kunnen bedenken en voelen maar er ook naar kunnen handelen.
Duurzaam leiderschap gaat over deze persoonlijke betrokkenheid, over zinvolheid en geluk, over samenwerken met de natuur vanuit het besef dat cultuur en natuur een geheel zijn.
 
 
Kansen voor het eiland.
We zijn al langere tijd bezig met de ‘toekomst’ van het eiland en er is een gevoel ontstaan dat we als eiland grote potentie hebben.
Als we nu expliciet de intentie bepalen om transitie-eiland te worden, slaan we meerdere vliegen in een klap. Als voorbeeldregio benutten we optimaal onze kansen, sluiten we aan op externe geld- en kennisstromen, en  kunnen we onze eigen identiteit behouden juist door deze te ontwikkelen.
 
De vraag is kortom of u zich in wilt zetten om de kansen voor het eiland optimaal te benutten als het gaat om duurzame ontwikkeling. Anders gezegd wilt u zich inzetten om voorbeeldgebied duurzame regio, c.q. transitie-eiland te worden?

aan de Gemeenteraad, 2 januari 2010

Aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Schouwen-Duiveland; 2 januari 2010


Dames en heren,

Aanstaande 7 januari staat mijn burgerinitiatief op de agenda. Uw belangrijkste vraag aan mij is wellicht: wat wilt u nou concreet? Een korte toelichting.

Afgezien van het onderstaande is mijn eerste vraag of ik een en ander vooraf in een persoonlijk gesprek mag toelichten? Ik kan dan specifieke vragen beantwoorden en ben daar meer graag toe bereid.

De tweede vraag betreft het volgende. In mijn toelichting toentertijd op de profielschets van de ‘nieuwe’ burgemeester, schreef ik dat niet alleen de zeespiegel stijgt maar vooral ook onze eigen horizon verandert: onze eigen denkbeelden omtrent vooruitgang. Mijn insteek is, op deze nieuwe horizon gezamenlijk te anticiperen. Mijn vraag aan u is met name om de kans om transitie-eiland te worden daadwerkelijk te grijpen om die optimaal te kunnen benutten.

Hoewel mijn burgerinitiatief veel impact kan hebben, is er maar één ding aan de orde: de eerste stap. Ik ben mij er echter van bewust dat dit een (zeer) grote uitdaging vormt, die, juist daarom, niet slechts alleen gedragen kan worden door bestuur of hogere overheden. Gezamenlijkheid betekent U en ik en ieder ander. De vraag is of u in uw partij-politiek c.q. uw partij-programma’s, de mogelijkheid open wilt houden om de ‘strategische visie’ mede te richten op deze kans. Concreet betekent dit dat de ‘strategische visie’ wellicht duurzame ontwikkeling expliciet als uitgangspunt krijgt.

Getuige de vele ontwikkelingen die op het eiland plaatsvinden, bent U zich ervan bewust dat duurzame ontwikkeling meer is dan ‘spaarlampen indraaien’. Te noemen zijn het CPA-project (klimaat-neutraal eiland) inclusief (in mijn optiek) de kans om in vervolg hierop het eerste ‘Plan veerman eiland’ te worden, de afgelopen pilot m.b.t. ontwikkelings-planologie, de huidige pilot ECOXX1 (duurame recreatiegemeente), de gezamenlijke inspanning van gemeente en Provincie m.b.t. ‘island-marketing’, en dat naast alle projecten van ondernemers en particulieren.

Mijn bedoeling is hierin lijn te brengen door ze op te hangen aan de strategische kapstok van ‘voorbeeldgebied duurzame regio’.

Het mooie van een dergelijke kapstok is dat het een centraal thema betreft. Duidelijker gesteld, dat het niet uitmaakt welke pilot of welk project dan ook aan de kapstok wordt gehangen, als het maar in de strategische visie van ‘voorbeeldgebied duurzame regio’ past. Akkoord zult u denken maar wat is duurzaam? H

et antwoord hierop zal ik zo goed mogelijk toelichten en betreft gelijk mijn derde, meest verstrekkende vraag.

Zoals ik in de toelichting op mijn Burgerinitiatief schreef (zie onder), wordt er een zogenaamde ‘groene scan’ ontwikkeld. Deze groene scan wordt weliswaar in het kader van het CPA-programma ontwikkeld maar staat, voor alle duidelijkheid, nog los van de CPA-pilot op Schouwen-Duiveland.

Voorbeeld: als ik alle ruiten van het gemeentehuis zou ingooien, iets onzinnigs, verhoogt dit het gangbaar BBP - bruto binnenlands product, c.q. voegt dit ogenschijnlijk wat toe aan onze ‘welvaart’.

De groene scan (pilot duurzaam BBP) echter, gaat uit van andere economische indicatoren. De groene scan is te zien als een ecologische mix van huidig BBP en zoiets als het Bruto Nationaal Geluk van Bhutan. Een uitgebreidere toelichting hierop vindt u in de brochure 'Made in Zeeland' (inzet op blz 6). Het InnovatieNetwerk, opdrachtgever, wil met de groene scan een monetair meetinstrument ontwikkelen voor duurzame ontwikkeling (vrij vertaald een duurzaam BBP) maar is niet per se gebonden aan ons eiland.

De derde en meest verstrekkende vraag is nu, of u bereid zou zijn om stapsgewijs het economisch beleid voor het eiland te onderwerpen aan de toets uit de groene scan. Een novum overigens waarmee we het eiland in een klap op de kaart zouden zetten! De implicatie is echter dat wie A zegt, ook B moet durven zeggen.

Concreet zou dit betekenen dat we als voorbeeld het plan voor de ‘jachthaven van de toekomst’ door de groene scan halen om te kunnen evalueren of dit ‘toekomst-model’ ook wezenlijk vooruitgang biedt. Nu niet in de zin van gangbare economische ‘welvaart’ maar wel in de zin van economisch uitgedrukt ‘welzijn’. Waar het dan om draait is niet of de ‘jachthaven van de toekomst’ door een MER is gekomen, maar of de ‘jachthaven van de toekomst’ voldoet aan iets als ‘de ecologische voetafdruk’ of de indicator Duurzaam Nationaal Inkomen. Verstrekkend maar logisch zult u kunnen beamen. Maar vervolgens zult u denken: waarom wij?

Als, en ik benadruk dit: als we voorbeeldgebied willen worden als duurzame regio, levert dit gouden kansen op! Niet alleen voor ontwikkeling van eigen identiteit, eigen ‘welzijn’ en imago-ontwikkeling, kortom stroomlijning van alle projecten op het eiland, maar gelijkertijd forse kansen op externe financiering; een en ander gaat hand in hand. Het enige is wel dat wij het lef moeten hebben om onze nek uit te steken, ons gezamenlijk moeten willen verbinden aan een strategische visie die een zinvolle toekomst biedt.

Juist omdat ik er niet van uit wil gaan dat u dit alleen zult kunnen, ben ik mijn burgerinitiatief begonnen. Toekomst komt niet alleen van bovenaf, toekomst komt ook vanonderaf, en is aan ons allemaal, in gezamenlijkheid kortom. In uw antwoord op mijn Burgerinitiatief is niet de intentie cruciaal maar de eerste stap  om tot een gezonde en veilige toekomst te komen. Want al wordt de soep niet zo warm gegeten als hij wordt opgediend, het gaat om een essentiële keuze.

De kans op een strategische visie die tegelijkertijd voorspoed en zinvolheid kan brengen, wil ik niet onbenut laten. De rode lijn - zo u wilt de groene draad uitrollen naar de toekomst, begint met persoonlijk leiderschap. Niet alleen van het bestuur zoals de krant meldde maar van mij en ieder van ons.

Mijn Burgerinitiatief is pas geslaagd, in welk tempo dan ook, als het heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen en vooral zinvolle toekomstvisie.

Ik eindig uiteraard met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.

Hoogachtend,

Eric Odinot

English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag