T&L-DEsign  Beleidsnota Ecologisch Groenbeheer gemeente Westerschouwen

Beleidsnota:toelichtende schets

Omschrijving

In de nota is een visie ontwikkeld op thema duurzaamheid in het groenbeheer in relatie tot de overige beleidsvelden van de gemeente, het toekomstig beheer van stedelijke ruimte (zowel gangbaar als ecologisch) en op het ecologisch beheer van bermen en sloten.

In heldere begrijpelijke taal is de geschiedenis van de groen-organisatie weergegeven en de gevolgen voor de organisatie bij de invoering van een gifvrij beheer.

Als voorbeeld-uitwerking is de situatie van een gewone woonwijk bij de kop genomen. De vraag was hoe het groenbeheer zo rationeel mogelijk opgezet kon worden. Stedenbouwkundige inrichting, ecologische motieven speelden een rol, maar evenzeer budgettaire overwegingen.

In het deel over ecologisch beheer is een zeer heldere visie weergegeven over de plaats die het groenbeheer kan innemen in het streven naar duurzaamheid. Niet alleen is gekeken naar flora. Ecologisch beheer betreft evenzeer fauna.

Als uitvloeisel van de nota is een Vlindertuin ontworpen en gerealiseerd als voorbeeldproject in de publieke ruimte.

Gedeelte uit "beleidsnota groenbeheer" van de gemeente Westerschouwen, februari 1994:

Visie

Een pragmatische invulling van het begrip duurzame ontwikkeling is simpel gezegd meewerken met de natuur. essentieel voor het denken en handelen van mensen is inzicht hebben in de spelregels van de natuur er gebruik van te maken. De mens staat immers niet los van de natuur maar maakt er deel van uit. In figuur 1 wordt het begrip natuur weergegeven als een omvattend model waarbinnen menselijk handelen mogelijk is. Het geeft inzicht in de afhankelijkheidsbetrekking tussen mens en natuur.

Uit het model blijkt duidelijk de afhankelijkheid van het algemene beleid voor het groenbeleid. Het milieu-, landbouw- en ruimtelijk beleid vormen het kader voor het extern beheer van de groene ruimte. Door verzuring, vermesting, verdroging en verstoring gaat het met vlinders en libellen bijvoorbeeld erg slecht. Algemene soorten als Kokmeeuw, Spreeuw, Brandnetels en Bramen en verruiging en vergrassing treden steeds meer op. Deze negatieve effecten van buitenaf kunnen in het interne beheer, de beheer-ingrepen zelf, alleen zoveel mogelijk worden gecompenseerd of gesaneerd.

Andersom kan het beheer van de groene ruimte bijdragen aan een goed woon-, werk-, en leefklimaat door 'met de natuur mee te werken'. De groene omgeving vormt bovendien een van de belangrijkste redenen om vakantie in eigen land door te brengen en draagt in niet geringe mate bij aan het 'toeristisch product' van Zeeland.
icon for pdf file ecologisch groenbeheer  (14630 KB)
English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag